top of page

آفریقای جنوبی، کشوری با یازده زبان رسمی

یکی از مسائلی که همواره مورد اختلاف نظر بخشهای مختلف روشنفکران ایرانی است، مسئله زبان مادری است. غیرفارس زبانها معتقدند که آموزش به زبان مادری بیش از این که یک خواسته باشد، یک نیاز است اما مخالفین با بهانه های مختلف از جمله اینکه سیستم آموزش به زبان مادری در ایران با چندین زبان مختلف قابل اجرا نیست؛ این خواسته را مردود می دانند. در پاسخ به منتقدین آموزش چندزبانه می توان به كشور آفريقای‌ جنوبی اشاره کرد که‌ یازده زبان، ‌بعنوان‌ #زبان‌_رسمی‌ در قانون‌ اساسي‌ اين كشور، ثبت شده اند.
0 comments

コメント


bottom of page