top of page

آموزش به زبان مادری و دروس علمی

برخی از منتقدین می گویند: آموزش دروس علمی به زبانهای مادری، امری واپس گرایانه و مضحک است اما پرسش اساسی این است که مگر در حال حاضر دروس علمی در ایران به چه زبانی تدریس می شوند؟ گذشته از آن آیا در سیستم آموزش چندزبانه، اجباری در آموزش دروس علمی به زبان مادری، وجود دارد؟


برنامه چارچوب، تلویزیون آزادی

مجری: بیتا جوراب دوز

میهمان: محسن رسولیOpmerkingen


bottom of page