top of page

آموزش به زبان های مادری و خطر تجزیه کشور

برخی از منتقدین می گویند: اجرای آموزش به زبان های مادری، کشور را در معرض فروپاشی و تجزیه قرار می دهد. آیا واقعا چنین است؟


برنامه چارچوب، تلویزیون آزادی

مجری: بیتا جوراب دوز

میهمان: محسن رسولی
Comments


bottom of page