top of page

بیانیه 12 شهریور، حکومت ملی آذربایجان

76 سال از انتشار بیانیه ۱۲ شهریور ۱۳۲۴ می گذرد، این بیانیه چیزی نیست جز تلاش برای رفع تبعیض زبانی، فرهنگی و اقتصادی که از سوی فرقه دموکرات آذربایجان به رهبری سیدجعفر پیشه وری تنظیم گردیده بود.


مهمترین اهداف فرقه که در آن بیانیه آمده بود چنین است:


-کسب خود مختاری داخلی آذربایجان توأم با حفظ استقلال ایران

-احیاء انجمنهای ایالتی و ولایتی در سراسر ایران

-تدریس زبان ترکی تا کلاس سوم در مدارس آذربایجان و بعد از آن تدریس توام زبان فارسی و ترکی

-توسعه صنایع و کارخانه ها و آبادانی شهرهای آذربایجان برای رفع بیکاری و عدم مهاجرت آذربایجانیها

-بهبود وضع دهقانان و تعیین حدود مشخص بین اربابان و دهقانان

-افزایش نمایندگان آذربایجان در مجلس شورای ملی از 20 نفر به یک سوم تعداد نمایندگان مجلس

-مصرف بیش از نصف مالیاتهای آذربایجان برای آبادانی خود آذربایجانComments


bottom of page