top of page

تجربه های موفق آموزش به زبان مادری

اگرچه بسیاری از مخالفین سیاست های آموزش دوزبانه، این مدل آموزش را عامل تضعیف انسجام اجتماعی و ملی و از لحاظ اقتصادی هزینه بر می دانند، که به بی ثباتی و ناآرامی های قومی دامن می زند و از لحاظ آموزشی ناموفق می دانند، اما نتایج تحقیقات و مطالعات انجام شده در کشورهایی که سیاست های آموزشی دوزبانی مناسبی را اعمال کرده اند، نشان دهنده نتایج و پیامدهای مثبت این سیاست های آموزشی است.


مطالعات انجام شده در کشورهایی که سیاست های دوزبانی مناسبی اعمال نموده اند، نشان دهنده نتایج و پیامدهای مثبت این سیاست های آموزشی است. مطالعه زبان دوم آگاهی های چندزبانه، واج شناسی، نحو و معانی طبیعی و اختیاری را افزایش داده و انعطاف پذیری شناختی را بهبود می بخشد. برخی مطالعات علمی هم دوزبانگی را عاملی برای انعطاف پذیری ذهن و خلاقیت فکری و برتری در تفکر واگرا قلمداد می کنند. وقتی زبان خانه در مدرسه مورد استفاده قرار می گیرد، این احتمال وجود دارد که درک کودک از هویت، عزت نفس و خودپنداره خود ارتقاء یابد. کودک ممکن است، دریابد وقتی که زبان خانه مورد استفاده قرار می گیرد، زبان، فرهنگ خانه و جامعه والدین از سوی مدرسه پذیرفته می شود. آموزش دوزبانه به رشد روابط بین گروه های اقلیت و اکثریت از طریق ارتقای درک و فهم و احترام بین فرهنگی کمک شایانی می کند. در کل آموزش دوزبانه؛ به ایجاد غرور و خودپنداره مثبت در دانش آموزان اقلیت زبانی، ادغام بهتر کودک با محیط مدرسه و جامعه، تساهل و تسامح بیشتر نسبت به پذیرش افراد و و فرهنگ های دیگر،رشد شناختی، عاطفی، هیجانی و اجتماعی بیشتر و بهتر، یادگیری آسان زبان جدید، تقویت ارتباط قوی بین خانه و مدرسه و پاسخگویی به نیازهای ارتباطی و افزایش سرمایه اجتماعی و فرهنگی افراد، منجر می شود.


یک تحقیق معتبر نشان می دهد که در فیلیپین سیاست دوزبانه موجب پیشرفت تحصیلی بیشتر دانش آموزان شده است. پاترینوس و ولز در پژوهش خود به این نتایج دست یافته اند که در مدارس گواتمالا بر اثر اجرای تعلیم و تربیت دوزبانی، میزان کودکان تحصیل کننده افزایش یافته است. نتایج تحقیقات مختلف در مورد آمریکا هم حاکی از آن است که تعلیم و تربیت دوزبانه در آمریکا، دوزبانگی مربوط به کودکان اقلیت زبان را به طور اثربخش ارتقاء می بخشد و نسبت به برنامه های انگلیسی یک زبانه بهتر است. کانادا بهترین مثال در این زمینه است. در این کشور، چندفرهنگ گرایی به رسمیت شناخته می شود و دولت تلاش های زیادی را در راستای حمایت و پاسداری از زبان و فرهنگ اقوام مختلف به عمل می آورد که آموزش به زبان مادری یکی از مهم ترین آنهاست. شاید این وضعیت در نگاه اول، از نظر ما باعث تضعیف هویت کانادایی و افزایش جنبش های واگرایانه قومی شود، اما کانادا یکی از با ثبات ترین کشورهای جهان است، که با تکیه بر چندفرهنگ گرایی توانسته به مطالبات فرهنگی مردمان فرانسه زبان در کبک پاسخ مناسب دهد و با پذیرش فرهنگ و زبان آنها، مبانی انسجام اجتماعی خود را تحکیم بخشد.


لینک منبع


0 comments
bottom of page