top of page

رئیس جمهور فارس زبان!

حسن روحانی رئیس جمهور فارس زبان ایران، روز شنبه در آستانه ۱۲ اردیبهشت ماه و روز معلم در دیدار جمعی از معلمان، اظهار داشت: متاسفانه امروز بخشی از بدخواهان، هویت ملی ما، زبان فارسی و مرجعیت آن را هدف قرار داده و سعی در ایجاد دوگانه کاذبی به نام زبان مادری و زبان رسمی و ملی هستند و معلمان عزیز تنها کسانی هستند که می توانند و باید این توطئه را خنثی کنند.


روحانی در ادامه سخنان خود، زبان فارسی را نتیجه هم افزایی همه اقوام ایرانی دانست و با اشاره به اهمیت نقش زبان ملی و رسمی در فرهنگ سازی ملی، بر ضرورت توجه ویژه به زبان رسمی کشور از سوی معلمان در مدارس تاکید کرد.


حسن روحانی، رئیس جمهور فارس زبان ایران در حالی صحبت از دوگانه زبان مادری و زبان رسمی می نماید که آموزش به زبانهای مادری در هیچ کشوری در تعارض با زبان رسمی نبوده و زبانهای مادری و زبان رسمی نه تنها هیچ دوگانه خطرناکی را برای هویت و وحدت ملی ایجاد نمی نمایند بلکه در کنار یکدیگر موجبات شکوفایی و افزایش همبستگی ملی را بهمراه خواهند داشت.


لینک منبع


0 comments
bottom of page