top of page

رسانه و گروه های اتنیکی غیرفارس!

شاید شما هم خبر اعتراض بعضی گروه های اتنیکی به برخی تولیدات رسانه ای رو شنیده باشید. گفتم بد نیست که توی این ویدئو علت یک سری از این اعتراضات و نقد هایی که به این گروه ها می شه رو با هم بررسی کنیم.


غزل رسولی0 comments
bottom of page