top of page

زبان مادری، تهدید یا فرصت؟

بیشتر کسانی که مخالف آموزش به زبان مادری هستند هیچگونه اطلاعاتی در خصوص این نوع آموزش در کشورهای مختلف ندارند و این در حالیست که سیستم آموزش به زبان مادری در بسیاری از کشورهای #چندزبانه در حال اجراست و بسیاری از کشورها نیز بیش از یک زبان رسمی دارند. عده‌ای می‌گویند تدریس زبانهای دیگر در ایران تهدیدی است برای #تمامیت_ارضی! حال آنکه تدریس زبانهای ملی، نه تنها در هیچ کشوری تهدیدی برای تمامیت ارضی نبوده‌ بلکه با تقویت احساس برابری، موجب افزایش #همبستگی_ملی گردیده‌ است! سیستم آموزش به زبان مادری تهدیدی است برای #تمامیت_خواهی نه تمامیت ارضی! تنوع فرهنگی و زبانی مانع #دموکراسی نیست بلکه دلیلی برای استقرار آن است! #تنوع_فرهنگی و زبانی، تهدید نیست، بلکه پتانسیلی قوی درمسیر توسعه است. پذیرش #تنوع_اتنیکی و تعامل مردمان مختلف در جوی دوستانه، افزایش #همبستگی_ملی و گام نهادن در مسیر توسعه را بهمراه خواهد داشت.0 comments
bottom of page