top of page

زبان مادری و یادگیری عمیقتر و سریعتر!

ایران در واقع یک کشور چندزبانه است با افرادی که زبان مادری بغیر از فارسی دارند. ولی این زبانها در حال کمرنگ شدن هستند، هم فاکتورهای محیطی که روی تصمیم خانواده ها برای نگاه داشتن زبان مادری کودکانشان تاثیر گذار است و هم نبود حمایت از طرف جامعه.


در ایران زبان مادری جایی در مدارس ندارد با وجود اینکه مطالعات نشان داده اند که آموزش به زبان مادری، یادگیری را عمیقتر و سریعتر میکند.


میهمان برنامه: لاله نایب، آسیب شناس گفتار و زبان


0 comments
bottom of page