top of page

مدرسه به زبان فارسی در لندن، مدرسه رستم

یادگیری به زبان مادری، حق طبیعی هر کودک است. امیدواریم همانگونه که آموزش زبان فارسی و آموزش به زبان فارسی حق کودکان فارس زبان در خارج از ایران است، آموزش به زبان مادری، حق کودکان ترک، کرد، بلوچ، ترکمن، عرب و ...

در داخل ایران نیز باشد. به امید پایان تک زبانی!
0 comments
bottom of page