top of page

مدرسه کودکان فارس زبان در لندن

ایکاش آنان که آموزش زبان فارسی و آموزش به زبان فارسی را، حق کودکان فارس زبان در ایران و خارج از ایران می دانند، آموزش به زبان مادری و آموزش زبان مادری را، حق کودکان ترک، کرد، بلوچ، ترکمن، عرب و ... نیز می دانستند. به امید پایان تک زبانی!
0 comments

Comments


bottom of page