منتظر روایت های شما هستیم

مجموعه پایان تک زبانی پذیرای روایات شما از مواجهه با سیستم تک زبانه جهت انتشار در کمپین منوفارسی می باشد. رنج به زبان مادری، رنجی است که به جای آموزش به زبان مادری، نصیب مردم غیرفارس گردید. به امید پایان تک‌زبانی
0 comments