top of page

منتظر روایت های شما هستیم

مجموعه پایان تک زبانی پذیرای روایات شما از مواجهه با سیستم تک زبانه جهت انتشار در کمپین منوفارسی می باشد. رنج به زبان مادری، رنجی است که به جای آموزش به زبان مادری، نصیب مردم غیرفارس گردید. به امید پایان تک‌زبانی
0 comments

Comments


bottom of page