top of page

نژادپرستی زبانی و لهجه گرائی

نژادپرستی زبانی از طریق تحمیل زبان خود به دیگران و نیز از طریق منع و تحقیر زبان دیگران اعمال می شود. بزرگترین بانی و عامل راسیسم زبانی در ایران کنونی دولت ایران است که زبان اکثریت مردمان را در مراکز و نهادهای اداری/دولتی/ رسمی قدغن کرده است. بخش دیگر نژادپرستی زبانی، لهجه گرایی یا لهجه پرستی است. نرمال سازی “لهجه مسلط” یکی از مکانیزم هایی است که از طریق آن گروه حاکم، سلطه روانی، اقتصادی و فرهنگی خودش را اعمال می کند. گفتمان هژمونیک، لهجه گرایی را به گونه ای تبلیغ می کند که اگر شما با لهجه مسلط در جامعه صحبت نکنید بیسواد تلقی می شوید، سطح دانش تان زیر سئوال می رود و شخصیت انسانی تان تحقیر می شود.


در آزمایش اجتماعی زیر، کودکان یک موقعیت نمایشی را مقابل دوربین بازی می‌کنند و پس از آن نتیجه تست آنها اعلام میشود. واکنش این کودکان به نتیجه این آزمایش، قابل تامل است. نابودی یک زبان و فرهنگ و #هویت_زدایی اینگونه آغاز می شود!0 comments
bottom of page