top of page

نژادپرستی معکوس

وقتی حرف از نژادپرستی می شه خیلیا می پرسن چرا از نژادپرستی تورکها، عربها، کوردها و بقیه اقلیت های اتنیکی حرفی نمی زنید؟ اما آیا گفتار و رفتار نژادپرستانه‌ی برخی از افراد متعلق به گروه‌های اقلیت اتنیکی رو میشه برابر با نژادپرستی تمام اون گروه اتنیکی دونست؟ آیا می‌تونیم بگیم تورکها یا کوردها و عرب‌ها، نژادپرست هستند؟ و آیا رفتار یا تفکرات نژادپرستانه از سمت این افراد رو می شه هم تراز نژادپرستی از سمت گروه حاکم در نظر گرفت؟bottom of page