top of page

نژاد موهوم آریایی

با وجود اینکه توهم وجود نژاد آریایی و برتر بودن این نژاد، سالهاست که در اروپا از تب و تاب افتاده و حتی حرف زدن در اینباره باعث تداعی خاطرات دردناک تسلط فاشیستها است اما در ایران این ایده برتری نژادی همچنان به قوت خود باقی است و تسهیل کننده ظلم، دیگری سازی و دیگری ستیزی شده است. اما آریایی یعنی چه؟ نژادآریایی چه طور متولد شد؟


0 comments
bottom of page