top of page

پان ایرانیست های قومی

پان ایرانیست های قومی، یعنی آن گروهی از اقلیتهای پان ایرانیست درون جمعیت های قومی بزرگ که طرفدار شوینیسم پان ایرانیستی هم هستند، و به نظر من بدترین نوع از نژاد پرستی را در آنها باید سراغ گرفت. این پان ایرانیست ها از همه گروه های دیگر خطرناک تر و به شدت پرخاشجو هستند. خود من بارها مورد حملات زبانی و نوشتاری این گروه ها قرار گرفته ام، زیرا به بهانه اینکه خود ترک یا کرد هستند فکر می کنند حق دارند به یک به قول آنها «فارس» که من باشم، بگویند که حق ندارد از ترک ها و عرب ها و کردهای کشورش دفاع کند... به نظرم لحظه ای نباید از آنها غفلت کرد زیرا به سرعت می توانند به فاشیسم های کوچک اما پر زیان تبدیل شوند.


دکتر ناصر فکوهی

استاد انسان‌شناسی دانشگاه تهران

مدیر موسسه انسان‌شناسی و فرهنگ

لینک منبع0 comments
bottom of page